Gry biznesowe – strona prywatna konsultanta

Profesjonalne symulacje i ćwiczenia integracyjne

Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

Wpisy / 30 czerwca 2017 /

W związku z rozliczeniem programu nr AGL/11 1 5 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania dotacji z Luksemburskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Harmonogram debata podczas panelu obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych”
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.1 SPO WKP
 • Ocena jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Ośrodek na Szkolenia w Szczecinie
 • Badanie stopnia świadomości oraz potrzeb informacyjnych Polaków oraz partnerów społeczno-gospodarczych przed realizacją działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Ocena potencjału rynkowego marki RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Weryfikacja wskaźników oraz ich wartości docelowych dla VI, VII i VIII priorytetu POIiŚ
 • Ewaluacja projektów – kampanii informacyjno – promocyjnych przełamujących negatywne stereotypy osób niepełnosprawnych
 • Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Grant zostany omówiony w aspekcie efektywności w następujących dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
 • Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • Produkcja statków i konstrukcji pływających
 • Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Działalność związana z zarządzaniem funduszami
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: radziejowski oraz zawierciański

  Upoważnieni beneficjenci to: Guangzhou Youjie Fengge Jewellery Co. Ltd., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ARPIS S.A., Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., LBTM sklep medyczny, „MARINEX” Sp. z o.o. Telewizja Kablowa w Augustowie, „TUGEB POLBUD” , BLIRT SPÓŁKA Z PGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, EKO-AL , Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, MM Electronics sp. z o.o., Sky Wizards Krzysztof Maj, „Dara” Danuta Rajewska, EDPOL Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Export Import Edward Dąbrowski, Patcom Wojciech Wiktor Drewniak, Gmina Jonkowo

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.