Gry biznesowe – strona prywatna konsultanta

Profesjonalne symulacje i ćwiczenia integracyjne

Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

Wpisy / 17 czerwca 2017 /

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr UCX/16 7 9 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania wsparcia z Amerykańskiego Trustu Infrastrukturalnego

Plan dyskusja podczas panelu obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy
 • Fundusze Strukturalne a programy ramowe UE w działalności B+R polskich podmiotów. Kierunki wykorzystania środków i dobre praktyki.
 • Weryfikacja efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele Na Szkolenia w Mikołajkach
 • Analiza kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Analiza postępów wdrażania POIiŚ 2007-2013 w kontekście identyfikacji niezbędnych zmian Programu z uwzględnieniem krajowej rezerwy wykonania
 • Raporty dla województw z badania beneficjentów ostatecznych Działania 1.2 oraz Działania 1.3 SPO RZL, którzy ukończyli udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie efektywności w następujących dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
 • Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 • Produkcja baterii i akumulatorów
 • ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • Badanie rynku i opinii publicznej
 • Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Nowy Sącz oraz oleski

  Upoważnieni beneficjenci to: Grazyna Gibadlo PRODUKCJA PARAPETÓW I NAGROBKÓW, Manulli Hydraulcis Polska S.A., auto-gaz piotr jakubik, Lekarska Spółdzielnia Pracy, Telewizja Kablowa Płońsk Spółka z o.o. , „KABEL SAT” Sp. z o.o. , Bart Import Poland Bartłomiej Skapski, EKO Carbo-Julia Sp. z o.o., INEA S.A., Krakowska Szkoła Barmanów Piotr Dziadkowiec, SEL Joanna Muszyńska, Terkom Tomasz Obrzud, Tomasz Darmoliński , Europe-Consulting Andrzej Ferber, P.P.U.B INKOMET mgr inz Jan Skubisz, Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Ślusarstwo Produkcyjne i Usługowe Sławek Moczulski

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.