Gry biznesowe – strona prywatna konsultanta

Profesjonalne symulacje i ćwiczenia integracyjne

Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

Wpisy / 19 kwietnia 2017 /

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr NFZ/73 8 8 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Amerykańskiego Funduszu Społecznego

Plan dyskusja podczas warsztatu obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy
 • Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ocena efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Kazimierzu
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Ocena systemu zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na poziomie Priorytetów VI, VII, VIII, IX – komponent regionalny
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • „Szacowanie i ocena efektów gospodarczych
 • Ewaluacja Działania 1 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
 • Badanie wpływu Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na wybrane wskaźniki dokumentów strategicznych (za pomocą modelu MaMoR2)
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem efektywności w poniższych dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
 • Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • Działalność taksówek osobowych
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
 • Działalność klubów sportowych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: opolski oraz m. Dąbrowa Górnicza

  Upoważnieni beneficjenci to: Xianggang Tongmingtang Jewellery Co. Ltd., KAPENA S.A., Odlewnia Żeliwa S.A., Usługi Asenizacyjne Andrzej Walczak, PPHU A&K Chamerlińscy , „F&D&P” , CENTRUM KOMPUTEROWE „ZETO” , Freshmail Danuta Fuksa, Instytut Tele- i Radiotechniczny, MONIKA KWIATKOWSKA „INNOWACJE”, Sprawdź się Sp. z o. o. , Travel Rent Piotr Szumski, KRATKI.PL Marek Bal, NET-ART Paweł Rymarczyk, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.