Gry biznesowe – strona prywatna konsultanta

Profesjonalne symulacje i ćwiczenia integracyjne

Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

Wpisy / 21 grudnia 2016 /

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr RCO/92 6 7 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania dotacji z Luksemburskiego Programu Edukacyjnego

Agenda debata podczas warsztatu obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • Działanie 2.6 ZPORR w województwie łódzkim w kontekście RSI LORIS
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Weryfikacja efektywności implementacji celów EFS na przykładzie studium podyplomowego Sala konferencyjna Wykłady w Lodzi
 • Analiza wybranych elementów systemu implementacji ZPORR pod kątem określenia potencjału regionów do wdrażania zdecentralizowanego systemu zarządzania RPO
 • Badanie barier zaangażowania banków w proces absorpcji funduszy strukturalnych
 • Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Gotowość szkół wyższych do realizacji projektów kluczowych w ramach XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Ewaluacja tematyczna „Bariery realizacji celów w projektach schematu b. Działania 2.3 SPO RZL”
 • Prognozy oddziaływania makroekonomicznego dokumentów programowych na lata 2007-2013 na gospodarkę kraju i gospodarki regionalne wykonane przy pomocy modelu równowagi ogólnej
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Program będzie omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Wykończanie wyrobów włókienniczych
 • Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
 • Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • Działalność klubów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: janowski oraz wałecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Wyrobów Tytoniowych w Augustowie S.A., Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A., Auto Gaz Gaz-Parts, Firma Handlowa ANNCO spółka jawna, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TELSTEN Sp. z o.o. , ARKUS S.C. , AutoPrim Sp. z o.o. , Ensalta Sp. z o.o., Grupa Kęty , Open Horizon Sp. z o.o. , PROFILEX J. Bujnowski A. Kaczmarek , truEnergy , INFOSYSTEMS SA, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Przedsiębiorstwo Usługowe KONTAFIN

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.