Gry biznesowe – strona prywatna konsultanta

Profesjonalne symulacje i ćwiczenia integracyjne

Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – projekty EFS

Wpisy / 24 września 2016 /

W związku z audytem przedsięwzięcia nr OGX/21 1 8 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Programu Edukacyjnego

Plan dyskusja podczas warsztatu przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja ścieżek komplementarności i systemu monitorowania realizacji zasady komplementarności w Polsce Wschodniej
 • Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Analiza skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotele na Spotkania Team Building
 • Ewaluacja systemu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim
 • Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim
 • Ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wsparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Wstępna ocena oddziaływania PO IG na środowisko
 • Ocena wartości wskaźników określanych w Planach Działania dla Priorytetów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie lubuskim
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Fundusz będzie omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w wymienionych nizej dotowanych branżach (podział wg PKD).:

 • Produkcja dywanów i chodników
 • Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
 • Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z zarządzaniem funduszami
 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: średzki oraz pilski

  Upoważnieni beneficjenci to: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „MULTIMEDIALNA”, Cementownia „Małogoszcz” S.A., PHU Andrzej Kolis Montaz samochodowych instalacji gazowych, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Z.P.H.U. VIDEO-SAT Ryszard Zawilski, „budowa24.pl” Milena Wenda, Andrzej Korbaś, ENERGOINSTAL , Hempel Manufacturing (Poland) , NOW-ACT CONSULTING , Sogor Krzysztof Rogowski, testDNA Polska Sp. z o.o., Centrum Klima , WARTA GLASS JEDLICE , P.P.H. KOSIEK Krzysztof Kowalski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.